Prilagodba
Povećaj tekst
Smanji tekst
Čitljiv font
Sivi tonovi
Visoki kontrast
Negativni kontrast
Svijetla pozadina
Podcrtane poveznice
Resetiraj postavke
Izjava o pristupačnosti

Udruge

Organizacije civilnog društva na području općine Lovinac

Organizacije civilnoga društva od vitalnog su interesa za život svake lokalne zajednice. Važna karakteristika i značaj organizacija civilnoga društva ogledaju se u činjenici da se one uspostavljaju i djeluju na lokalnoj razini s osnovnim ciljem unaprjeđenja kvalitete života stanovnika. Poticanjem lokalnog stanovništva da aktivno sudjeluje u javnom životu zajednice, organizacije uz navedeno također predstavljaju važan instrument bolje integracije i povezivanja stanovništva te stvaranja osjećaja zajedništva. U tom smislu svakako treba posebno naglasiti socijalizacijski učinak djelovanja organizacija na lokalnoj razini.

Sve udruge na području Općine Lovinac angažirane su u pripremi i provođenju aktivnosti u određenim  područjima i na taj način aktivno i značajno doprinose unaprjeđenju kvalitete života, očuvanju lokalno specifičnih tradicija i običaja, razvoju međuljudskih odnosa i ojačavanju osjećaja međupovezanosti među stanovnicima.

 

Na području općine Lovinac trenutno djeluju slijedeće udruge:

Udruga "Dobra vremena" djeluje kao program u suradnji Općine Lovinac i Ministarstva socijalne skrbi i mladih. Osnovni program provodi 6 djelatnika kroz sljedeće aktivnosti: stalne kućne posjete starijima i nemoćnima, održavanje kućanstva, organiziranje opskrbe vodom, ogrijevom, uređenje okućnice, manji kućni popravci, pružanje osnovne osobne higijene, nabavljanje namirnica, usluge osnovne zdravstvene skrbi u kući, prijevoz liječniku, dostava ljekova i slično.

Pružatelj socijalnih usluga pomoć u kući provodi sljedeće aktivnosti:

Organiziranje prehrane u domu korisnika- dostava obroka po potrebi, Obavljanje kućnih poslova u domu korisnika, Održavanje osobne higijene u domu korisnika, Uređenje okućnice i technički poslovi u domu korisnika ( zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba), Poticanje volonterstva u radu s starijim osobama, Sprečavanje socijalne isključenosti stariijih osoba, Senzibiliranje javnost za povećane potrebe starijih osoba kao i potrebu uzajamnog pomaganja, brige o starijima i dobrosusjedske pomoći, Organiziranje edukacije, priredbi, promotivnih akcija, prodajnih izložbi s ciljem predstavljanja javnosti i prikupljanja sredstava., Poticanje međusobne suradne tijela države, lokalne i regionalne uprave, zdravstvenih socijalnih i drugih službi, te nevladinih organizacija u lokalnoj zajednici.

Kontakt:

Snježana Rupčić, predsjednica

098/130-8626

 

Udruga Kultura i edukacija djeluje u području participativne i suradničke umjetničke prakse kroz transdisciplinarne strategije, koje povezuju otvorene tehnologije, okoliš, društveni angažman, inovaciju, kritičnost i refleksivnost. Udruga svoj rad temelji na filozofiji slobodne kulture, etičnog odnosa prema okolišu, dijaloške umjetnosti, transdisciplinarnih strategija, eksperimentalnog djelovanja i avangardnog promišljanja. Glavni programi Udruge su Platforma za transdisciplinarne prakse (PTP) i Produkcija, edukacija i istraživanje u novoj medijskoj kulturi (PEINMK) sa projektima:

CultureRobot - dobitnik prve nagradu za lokacijski umjetnički rad na prestižnom ArteMov festivalu u brazilskom gradu Belo Horizonte;

Art Operating Systems - predstavljen u berlinskoj galeriji ConcentArt;

Mobile Art Dome koji je između ostalih gostovao i u Tehničkom muzeju u Zagrebu i Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci;

Centar za kreativna rješenja (C4CS);

Eko Art Kolonija (EKOAKO);

 Multimedijalni kamp (MMK);

 Eksperimentalne elektronske intervencije (EEII);

GentleJunk NetLabel.

Udruga je sudjelovala u projektu NewMedia Cross Border, sufinanciranom iz pretpristupne pomoći EU te ostvarila suradnju s institucijama kao što su Trans Technology pri Plymouth univerzitetu i ICST pri Zurich univerzitetu. Programi su podržani od Ministarstva kulture RH; Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH; Pro Helvetia Švicarska; Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva; Veleposlanstva Kraljevine Nizozemske i Austrijskog kulturnog centra.

Kontakt:

Kruno Jošt, predsjednik 099/6233-1606

HKUD Vrilo Lovinac djeluje više od trideset godina i brine o očuvanju narodnih običaja. Članovi sudjeluju na brojnim manifestacijama diljem zemlje prenoseći kulturu, tradiciju i običaje lovinačkog kraja. U društvu postoji nekoliko sekcija: plesači, svirači, dramska sekcija i dječja skupina. Osnovne djelatnosti su razvijanje kulturno-umjetničkog rada; priređivanje i organiziranje javnih nastupa i priredbi; prikupljanje, njegovanje i zapisivanje izvornog narodnog blaga; formiranje i razvijanje moralnih osobina svojih članova; pravilan odgoj aktivnog članstva, posebno najmlađeg uzrasta; školovanje i stručno usavršavanje potrebnih kadrova te obavljanje ostalih djelatnosti.

Kontakt:

Ana Miletić, predsjednica

097/7552-303

Lovačko društvo Cvituša osnovano je davne 1946.godine, na inicijativu dvanaest lovaca i od tada, s iznimkom razdoblja Domovinskog rata, kontinuirano djeluje. Broji čak 220 članova, čime je najbrojnija i najorganiziranija udruga u Općini Lovinac.

Nakon Domovinskog rata, LD Cvituša započelo je uspješno gospodariti s čak dva lovišta i to državnim - Vrh Jelovi i zajedničkim (županijskim) - Lovinac. Ukupna površina oba lovišta je oko 23 000 hektara, a glavnina lovnih površina nalazi se u trokutu Udbina-Gračac-Lovinac. Obnovljeni su odnosno izgrađeni hranilišta, pojilišta, čeke I lovački dom. Glavne djelatnosti društva su uzgoj I kontrolirani odstrijel, razvoj elitnog lovnog turzma (lov na krupnu divljač). U lovištima se nalazi krupna (smeđi medvjed, divlja svinja, srneća I jelenska divljač) I sitna divljač (zečevi, divlje patke, šljuke, prepelice, lisice, kune, jazavci). Problem u lovištima predstavljaju upadi vukova, koji su u RH zaštićeni. Osim brige o lovištima, Lovačko društvo Cvituša je aktivno u ekološkim akcijama na području Općine Lovinac. Jedna od najznačajnijih funkcija društva je razvoj elitnog lovskog turizma – lov na krupnu divljač.

Kontakti:

Petar Matovinović, predsjednik

098/933-3136

Sportska ribolovna udruga Pijor usmjerena je na brigu o vodama I vodenim staništima te promiče sportski ribolov, naročito među mladima. Posebno se bavi aktivnostima očuvanja I poribljavanja autohtonim vrstama riba (potočna pastrva). Većina vodotoka na području Općine Lovinac u posljednje vrijeme je poribljena i uređena, čime su stvoreni dobri uvjeti za športski ribolov. O održavanju vodotoka i poribljavanju vodilo se računa još od vremena Austougarske, tada je u Lovincu postojalo ribogojilište iz kojeg se riblja mlađ koristila isključivo za poribljavanje rijeka lovinačkog kraja

Kontakt:

Marko Sekulić, predsjednik

098/9187-960

 

Taekwondo klub Lovinac broji dvadesetak članova, koji održavaju treninge u prostorijama Doma kulture u Lovincu. Klub potiče razvoj sporta među djecom I mladima. Osnovne djelatnosti su programiranje i vođenje sportskih aktivnosti djece,mladeži i odraslih u Taekwondo sportskim vještinama, poduka i trening djece i mladeži u vještinama Taekwondo, podučavanje i osposobljavanje građana u znanjima i vještinam Taekwondo, sudjelovanje u službenim natjecanjima i sportskim priredbama u organizaciji drugih udruga i saveza, ostvarivanje i razvijanje suradnje s drugim Taekwondo klubovma i udrugama i drugim srodnim sportskim klubovima u zemlji i inozemstvu, organiziranje savjetovanja, predavanja, edukacija, seminara, kongresa, tribina i drugih sličnih skupova radi promicanja i poticanja sportske kulture, kulture ponašanja.

Kontakt:

Milan Krpan, predsjednik

098/9235-914

Dobrovoljno vatrogasno društvo Velebit osnovano je 2001.godine, ali je svoje aktivno djelovanje započelo 2009.godine te danas ima oko 70 članova od čega: 6 profesionalnih školovanih vatrogasaca, 20 operativnih, 10 pričuvnih a ostalo su podupirajući članovi i članovi vatrogasne mladeži. DVD ima sezonski zaposlene vatrogasce u periodu od 01.lipnja do 30.rujna u skladu s Vladinim programom. DVD posjeduje jedno navalno vatrogasno vozilo, jednu auto cisternu te dva kombi vozila. Od opreme posjeduju deset kompleta zaštitnih odijela. Društvo ispunjava zakonske uvjete za opću zaštitu od požara.

Ciljevi su unapređenje sustava zaštite od požara i vatrogastva na području djelovanja/odgovornosti Društva; učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti na području djelovanja/odgovornosti Društva; pripremanje vatrogasnog sustava za sudjelovanje u sustavu zaštite i spašavanje; kontinuirano pomlađivanje; osposobljavanje, usavršavanje i uvježbavanje članstva; podizanje razine vatrogasne kulture u lokalnoj samoupravi; promicanje značaja dobrovoljnog vatrogastva; razvijanje pozitivnih ljudskih vrijednosti poput solidarnosti, požrtvovnosti, nesebičnosti i prijateljstva; promicanje vatrogastva kao stručne i humanitarne djelatnosti.

Djelatnosti kojima se ostvaruju zadani ciljevi su gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, te obavljanje i drugih poslova u nesrećama, ekološkim i inim nesrećama; provedba poslova kontrole nad provedbom propisanih mjera zaštite od požara; uključivanje u sustav zaštite i spašavanje prilikom velikih nesreća i katastrofa; osposobljavanje i usavršavanje članova temeljem važećih propisa; provedba teorijske nastave i praktičnih vježbi za članove temeljem važećih propisa; organizacija pokaznih vježbi i prezentacija; promidžbene aktivnosti; promicanje vatrogastva kao stručne i humanitarne djelatnosti; provedba preventivnih pregleda; rad s vatrogasnom mladeži i podmlatkom; rad s natjecateljskim desetinama; orgaganizacija savjetovanja i seminara; organizacija kulturnih, sportskih i drugih aktivnosti, sudjelovanje u aktivnostima u zaštiti okoliša; promicanje i zastupanje zajedničkih interesa svojih članova; dodjela strukovnih priznanja i predlaganje dodjele javnih priznanja za svoje zaslužne članove, suradnja sa tijelima jedinica lokalne uprave i samouprave, poduzećima, sredstvima javnog priopćavanja, udrugama i drugim organizacijama, radi unapređivanja vatrogastva i zaštite od požara; obavljanje uslužnih djelatnosti (servisiranje vatrogasnih aparata, održavanje vat. tehnike i sl.) u skladu s važećim propisima; organizacija i provedba drugih aktivnosti potrebnih za ostvarivanje ciljeva Društva.

Kontakt:

Petar Jagar, predsjednik

098/192-7140

Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske, Podružnica Ličko-senjske županije, Ogranak Općine Lovinac osnovan je 2008.  na inicijativu  dragovoljaca Domovinskog rata, koji su od 1990. godine sudjelovali u obrani Općine Lovinac i Republike Hrvatske. Ogranak Općine Lovinac 433. je ogranak UDVDR RH, član je podružnice Ličko-senjske županije.

Ciljevi Ogranka su: okupljanje hrvatskih branitelja, sudionika Domovinskog rata, obavješćivanje članova o njihovim zakonskim pravima i pomoć u njihovu ostvarivanju, promicanje interesa svojih članova, povezivanje putem zajedničkih interesa hrvatskih branitelja i članova obitelji različitih postrojbi, poticanje osnivanja klubova na svom području i pomoć u ostvarivanju njihovih programa, njegovanje ratne tradicije i čuvanje ugleda, časti i slave pripadnika postrojbi i sudionika  Domovinskog rata, suradnja s odgovarajućim institucijama u lokalne samouprave radi zadovoljavanja potreba, interesa i zaštite statusa ratnih veterana, prikupljanje dokumentacije o Domovinskom ratu na svom području; održavanje sjećanja i čuvanje ugleda, časti i slave poginulih sudionika Domovinskog rata, organiziranje suradnje s Hrvatskom vojskom i Ministarstvom unutarnjih poslova, pružanje  pomoći članstvu, njihovim obiteljima i obiteljima poginulih hrvatskih branitelja, organiziranje društvenih, kulturnih i športsko-rekreativnih aktivnosti svojih članova, organiziranje humanitarne pomoći socijalno ugroženim članovima Udruge i članovima njihovih obitelji, organiziranje posmrtne pripomoći za članove Udruge, odnosno hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji.

 

Udruga dragovoljaca-policajaca Domovinskog rata Vila Velebita Lovinac okuplja djelatni i pričuvni sastav JPN PP Lovinac, a prvenstveno se bavi zaštitom statusa i promicanjem interesa svojih članova, očuvanjem identiteta postrojbe JPN PP Lovinac, dostojnim obilježavanjem događaja Domovinskog rata, čuvanjem uspomena na Domovinski rat i na herojska djela njegovih sudionika te iniciranjem i sudjelovanjem u njegovom znanstvenom, umjetničkom, vjerskom i spomeničkom iskazivanju, zaštitom časti i dostojanstva poginulih u Domovinskom ratu.

Kontakt:

Josip Vrkljan, predsjednik

098/177-6478

 

Lovinački turistički forum (LTF) je neprofitna udruga osnovana 2019. godine u Lovincu s ciljem da naš lovinački kraj promovira, organizira i oživi kao turističku destinaciju. Turizam nije nešto što će se dogoditi samo po sebi i iz tog razloga oformili smo TIM za brendiranje destinacije odnosno objedinili smo znanje i iskustvo kao pomoć svima vama koji u turizmu vidite svoju budućnost.

Nikola Serdar, predsjednik

info@lovinac-lika.hr 

Srce Velebita je udruga koja organizira biciklijade, rekreativne biciklističke utrke, planinarenja i slične aktivnosti u prirodi; razvijanje programa međunarodne suradnje s biciklističkim klubovima i turističkim agencijama; izdavanje publikacija iz područja djelatnosti Udruge. 

Tomislav Baretić, predsjednik

srcevelebita@srcevelebita.hr

091/472-3456