Prilagodba
Povećaj tekst
Smanji tekst
Čitljiv font
Sivi tonovi
Visoki kontrast
Negativni kontrast
Svijetla pozadina
Podcrtane poveznice
Resetiraj postavke
Izjava o pristupačnosti

Razvoj društvene infrastrukture do 2020.godine

Mjere i aktivnosti poticanja razvoja društvene infrastrukture u općini Lovinac do 2020.godine

Područje Općine Lovinac već duže razdoblje karakterizira izrazito nepovoljna demografska slika koja se očituje u nepovoljnim demografskim trendovima kao što su niska gustoća naseljenosti,  negativan prirodni prirast te starenje stanovništva, a rezultira odljevom mladog  stanovništva iz općine. Takva situacija ima negativne posljedice na društvenu i  gospodarsku situaciju. U prioritetnom cilju Razvoj društvene infrastrukture predviđene su mjere i aktivnosti za poboljšanje ukupne demografske slike u smislu zaustavljanja depopulacije i iseljavanja mladih te unaprjeđenja kvalitete života lokalnog  stanovništva.

                                    

Poboljšanje kvalitete i dostupnosti  javnih usluga (zdravstvo, socijalna skrb, briga o djeci, školstvo) obuhvaća aktivnosti kojima bi se unaprijedila kvaliteta javnih usluga na području općine. Zdravstveni sustav i sustav socijalne skrbi opterećeni su mnogobrojnim problemima među kojima se ističe nedostatak suvremene opreme, kvalitetan prostor za smještaj  te nedovoljni ljudski resursi, stoga su predviđene aktivnost modernizacije i opremanja infrastrukture za pružanje zdravstvenih usluga i usluga socijalne skrbi uz zapošljavanje stručnog kadra. Provođenjem navedene aktivnosti unaprijedila bi se efikasnost i kvaliteta  usluga u navedenim javnim ustanovama. U sklopu ove mjere predviđena je i aktivnost razvoja dodatnih zdravstvenih usluga obzirom da na području općine postoji samo jedna ordinacija u kojoj djeluje liječnik opće medicine. Predviđa se osigurati redovan dolazak stomatologa te, u skladu s tim, obnoviti i modernizirati prostorije stomatološke ordinacije. Predviđena je i aktivnost razvoja program za djecu i mladež kako bi se osigurao zdrav i kvalitetan razvoj od najranije životne dobi. Osmišljavanjem i provedbom programa za djecu i mlade,osigurali bi se uvjeti za osobni razvoj, pravo na informacije, učenje, kulturu i zabavu. Predviđa se osnivanje ustanove za predškolski odgoj i stvaranje prostornih preduvjeta za njen rad.

Predviđene aktivnosti:

-Sanacija i održavanje postojećih prostorija ambulante, uređenje centra za dnevni boravak osoba starije životne dobi

-Osnivanje ustanove za predškolski odgoj djece i uređenje potrebnih prostorija za smještaj djece

-Otvaranje stomatološke ordinacije (sufinanciranje dolaska stomatologa)

-Rekostrukcija zgrade i opremanje OŠ (polivalentna dvorana, školska kuhinja, specijalizirane učionice, kabineti), uređenje okoliša (igrališta, atletska staza, školski vrt, pristupna cesta i sl)

-Poboljšanje uvjeta javnog prijevoza

-Osnivanje knjižnice kao ustanove, uređenje primjerenih prostora za smještaj

-Rekonstrukcija zgrade općinske uprave

-Ustroj novih općinskih službi i uvođenje sustava kvalitete upravljanja procesima i ljudskim resursima

                                       

Unaprijeđenje sportsko-rekreacijske infrastrukture koja obuhvaća niz aktivnosti kojima bi se lokalnom stanovništvu svih dobnih skupina omogućilo bavljenje sportskim i rekreativnim aktivnostima. Analiza stanja ukazala je na nepovoljno stanje sportsko-rekreativne infrastrukture (igrališta, poligoni, prostorije za vježbanje, pronalaženje novih prostorija koja se mogu urediti uz minimalna ulaganja) koje zahtijeva obnovu i opremanje, stručni kadar (privlačenje novih kadrova i/ili doškolovanje postojećeg), te nedovoljna razvijenost  sportskih i rekreativnih programa za  stanovništvo. Ova mjera definirana prioritetne aktivnosti koje će  poboljšati kvalitetu života svih stanovnika općine, bez obzira na dob. Obnovom postojeće, te izgradnjom i opremanjem nove sportsko-rekreacijske infrastrukture stvorili bi se osnovni preduvjeti za bavljenje različitim rekreativnim i sportskim aktivnostima.

Previđene aktivnosti:

-Obnova postojeće  te izgradnja i opremanje nove sportsko-rekreacijske infrastrukture (uređenje igrališta, poligona, nabava opreme, dodatno ulaganja u cilju uređenja prostorija za vježbanje) te zapošljavanje/obrazovanje stručnog kadra

-Razvoj novih sportskih i rekreativnih programa te promocija rekreativnih i sportskih aktivnosti za zdrav način života

-Izgradnja Sportsko-rekreacijskog centra Sveti Rok

-Izgradnja sportsko rekreacijskog centra Cvituša

                                    

Poticanje razvoja i rada organizacija civilnog društva obuhvaća široki spektar predviđenih aktivnosti u cilju motiviranja lokalnog stanovništva na sudjelovanje u radu novih organizacija civilnog društva te jačanje rada postojećih. Organizacije civilnog društva od vitalnog su značaja za unaprjeđenje kvalitete života svake lokalne zajednice, predstavljaju izuzetno važan instrument bolje integracije i povezivanja stanovništva te jačaju osjećaj zajedništva. Provođenje predviđenih aktivnosti cilja na povećanje članstva organizacija civilnog društva čime se stvara dodatna snaga za artikuliranje različitih inicijativa i provedbu dogovorenih programa, prvenstveno u dogovoru s općinskom upravom i LAG-om Lika. Naglašava se jačanje suradnje  organizacija civilnog društva s Lokalnom akcijskom grupom LAG Lika koja u zadnjih nekoliko godina svojim radom i aktivnostima uvelike doprinosi društvenom i gospodarskom razvoju Ličko senjske županije. Podržavanje rada  organizacija civilnog društva u kulturi ima pozitivan utjecaj na očuvanje kulturne baštine, tradicijskih obrta i zanata, posebice narodnih običaja koji se s koljena na koljeno prenose isključivo usmenom predajom.

                                     

 

foto:preuzeto s savionline.wordpress.com, arcadiansolutions.com, www.bella-web.com