Prilagodba
Povećaj tekst
Smanji tekst
Čitljiv font
Sivi tonovi
Visoki kontrast
Negativni kontrast
Svijetla pozadina
Podcrtane poveznice
Resetiraj postavke
Izjava o pristupačnosti

Modernizacija javne infrastrukture do 2020.godine

Mjere i aktivnosti poticanja razvoja moderne infrastrukture u općini Lovinac do 2020.godine

Prioritetni cilj pod nazivom Modernizacija javne infrastrukture uz očuvanje okoliša i zaštitu prirode obuhvaća paletu mjera i aktivnosti koje na principima održivog razvoja stvaraju preduvjet  za  ekonomski razvoj Općine Lovinac - daljni razvoj, obnova i modernizacija postojeće javne infrastrukture i usluga: elektroopskrbe, vodoopskrbe, sustava odvodnje i  zbrinjavanja otpadnih voda, sustava zbrinjavanja otpada, te na uvođenje novih tehnologija i korištenje obnovljivih izvora energije uz maksimalno očuvanje prirodnog okoliša. Specifičnost ovog, već tradicionalno pograničnog područja, je velika površina kontaminirana raznim eksplozivnim napravama, stoga je jedna od predviđenih mjera unutar ovog prioritetnog cilja usmjerena na rješavanje ovog problema. 

                                    

Izgradnja, rekonstrukcija i modernizacija sustava energetike predviđa mogućnost primjene alternativnih načina opskrbe energijom, naročito za rijetko naseljena disperzirana naselja.

Predviđene aktivnosti:

-Unaprijeđenje i nadogradnja postojećih energetskih sustava

-Poticanje izgradnje infrastrukture za iskorištavanje obnovljivih izvora energije

                                     

Izgradnja, rekonstrukcija i obnova sustava vodoopskrbe, te sustava odvodnje i  pročišćavanja otpadnih voda. Unutar ove mjere predviđena je aktivnost poticanja proširenja mreže vodoopskrbnog sustava kako bi se većem broju kućanstava osigurao pristup javnoj vodoopskrbnoj mreži. Povezano s time, obzirom na veliku dislociranost samo manjeg broja kućanstava zbog čega je upitna isplativost gradnje sustava vodoopskrbe, za navedena kućanstva predviđena je aktivnost poticanja izgradnje odgovarajuće alternativne infrastrukture za vodoopskrbu. U sklopu ove mjere predviđena je i aktivnost uspostave odgovarajućeg sustava odvodnje otpadnih voda i pročišćavanja prije upuštanja u okoliš.

Predviđene aktivnosti:

-Daljnje poticanje proširenja mreže vodoopskrbnog sustava te izgradnja potrebne infrastrukture za vodoopskrbu na udaljenim lokacijama

-Daljnje poticanje uspostave odgovarajućeg sustava odvodnje i sustava pročišćavanja otpadnih voda

-Daljnje ulaganje u  suvremena tehnološka rješenja za nadzor sustava opskrbe pitkom vodom i sustava prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda

                                           

Razvoj i unaprjeđenje cestovne infrastrukture. Područjem Općine Lovinac, dolinom Ričice, između Velebita i Resnika, prolaze glavni tranzitni pravci cestovne, željezničke i energetske infrastrukture. Općinom Lovinac prolazi autocesta A1, a izgradnja  dva čvora odnosno izlaza Sv.Rok i Gornja Ploča, znatno su utjecali na ubrzan gospodarski razvoj Općine Lovinac. Prioriteti u cestovnom prometu su daljni radovi na dovršenju izgradnje i modernizacija kolnika postojećih lokalnih i nerazvrstanih cesta, te bolja opremljenost horizontalnom i vertikalnom signalizacijom.

Predviđene aktivnosti:

-Asfaltiranje lokalnih i nerazvrstanih cesta i obnova završnog sloja

-Obnova postojeće i izgradnja nove javne rasvjete po principima štedljivosti i ekološke prihvatljivosti rasvjetnih tijela

-Izgradnja parkirališta i kamp-odmorišta

                                    

Obnova željezničke infrastrukture. Postojeća željeznička infrastruktura je obnovljena i prilagođena prometovanju nagibnih vlakova.              

Uklanjanje ruševina opasnih po sigurnost stanovnika 

-Uklanjanje ruševina opasnih po život i sigurnost stanovnika

Razvoj protupožarne zaštite     

-Uređenje i opremanje prostorija za rad DVD

-Nabava osobne opreme za članove DVD (specijalna obuća i odjela, osobna oprema za gašenje požara i dr)

-Edukacija članova DVD-a (polaganje stručnih ispita, tečajevi, doškolovanje)

-Nabava opreme za rad DVD (specijalna vozila, pumpe za vodu i dr protupožarna oprema)

                                     

Razvoj i unaprijeđenje komunikacijske infrastrukture 

-Dostupnost wireless usluge (hot spot signal)

-Poboljšanje dostupnosti telekomunikacijskih signala (razvoj DTK, internet, mobilna mreža, TV, radio i dr)

                                     

Mine i druga slična eksplozivna sredstva koja su ostala od Domovinskog rata predstavljaju veliki problem na području Općine. Upravo zbog toga predviđena je mjera Nastavak procesa razminiranja. U sklopu ove mjere predviđene aktivnosti obuhvaćaju poticanje postupka razminiranja minsko sumnjivih područja u Općini, te informiranje i edukacija stanovništva o opasnostima minsko sumnjivih područja zbog zagađenosti minama, minsko-eksplozivnim sredstvima i neeksplodiranim ubojitim sredstvima iz Domovinskog rata.

Predviđene aktivnosti:

-Poticanje postupka razminiranja minsko sumnjivih područja u Općini

-Informiranje i edukacija stanovništva o opasnostima  minsko sumnjivih područja

                                       

 

foto:preuzeto s: www.odef.ch, www.energylivenews.com, www.indiamart.com,