Odluke i opći akti

Dokumenti
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovinac314.000 kB
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za urbanistički plan uređenja Rekreacijskog centra Sveti Rok25.907 kB
Zahtjev za podmirenje dijela troškova smještaja u đačkom domu27.000 kB
Odluka o dodjeli pomoći učenicima srednjih škola smještenim u đačkim domovima31.000 kB
Izmjene i dopune Plana prijma35.058 kB
Pravilnik1,407.440 kB
IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA LOKALNIH IZBORA171.391 kB
JAVNI POZIV-NERAZVRSTANE CESTE202.669 kB
REZULTATI-OPĆINSKO VIJEĆE85.437 kB
KONAČNI REZULTATI IZBORA 2017109.564 kB
REZULTATI IZBORA 2017577.619 kB
ŽIP kandidature881.373 kB
RJEŠENJE O BIRAČKIM MJESTIMA25.420 kB
Kandidacijske liste-OIP1,412.996 kB
ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE-FOTONAPONSKE PUNIONICE64.500 kB
ODLUKA O SUBVENCIJI DIJELA TROŠKOVA KUPNJE KNJIGA 26.000 kB
ODLUKA o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga14.019 kB
Odluka - novorođenčad- Ivan Petar Pešut24.500 kB
Odluka - novorođenčad- Josipa Miletić24.500 kB
ODLUKa o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Lovinac17.525 kB
Odluka - novorođenčad- Kata Mej i Jeka Mej Jurjević25.000 kB
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LOVINAC 6,636.364 kB
Odluka o imenovanju komisije za davanje u zakup poslovnih prostora29.000 kB
Odluka o dodjeli financijske pomoći za novorođenče-Antonia Brajković24.500 kB
Odluka o visini zakupnine za davanje u zakup poslovnih prostora13.461 kB
Odluka o dodjeli financijske pomoći za novorođenče-Marko Pavelić22.000 kB
Odluka o evidenciju o redovnom pregledu ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata 25.000 kB
Odluka o zabrani uzimanja alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti25.000 kB
Odluka o zaštiti nepušača25.000 kB
Odluka o dodjeli financijske pomoći za novorođenče-Nina Brajković22.000 kB
ZAKLJUČAK-SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE LOVINA99.500 kB
ZAKLJUČAK -OPERATIVNI PROGRAM MJERA ZA POSTUPANJE U SLUČAJU POJAVE UGROŽENOSTI OD SNJEŽNIH NANOSA I DRUGIH EKSTREMNIH OKOLNOSTI KOJE MOGU DOVESTI DO PREKIDA PROMETA ILI ZNAČAJNIJEG POREMEĆAJA OPSKRBE81.000 kB
ZAKLJUČAK-ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE LOVINAC U 2014. GODINI51.000 kB
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE LOVINAC ZA 2014. GODINU35.000 kB
Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Lovinac71.000 kB
Odluka o visini naknada za neovlašteno korištenje vodnih usluga36.500 kB
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 64.500 kB
Odluka o općinskim porezima Općine Lovinac72.000 kB
Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti u Općini Lovinac72.000 kB
Odluka o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada44.500 kB
O D L U K U O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA STUDIRANJA STUDENATA S PODRUČJA OPĆINE LOVINAC43.000 kB
ODLUKU O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA S PODRUČJA OPĆINE LOVINAC KOJI OSNOVNU ŠKOLU POHAĐAJU U OPĆINI GRAČAC ZA RAZDOBLJEOD RUJNA 2014. DO LIPNJA 2015. GODINE29.000 kB
ODLUKU O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA S PODRUČJA OPĆINE LOVINAC U RAZDOBLJU OD RUJNA DO PROSINCA 2014. GODINE26.000 kB
O D L U K U O DODJELI POMOĆI UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA S PODRUČJA OPĆINE LOVINAC SMJEŠTENIH U ĐAČKOM DOMU ODNOSNO KOJI POHAĐAJU ŠKOLU VAN GRADA GOSPIĆA31.500 kB
Odluka o izvršavanju proračuna34.000 kB
Odluka o visini grobnih naknada35.000 kB
Odluka o komunalnom doprinosu88.000 kB
Odluka o grobljima51.000 kB
Odluka o izradi tehničke dokumentacije za Hostel „Sveti Rok“23.500 kB
Odluka o osnivanju Trgovačkog društva za obavljanje komunalnih djelatnosti pod nazivom KAPLJA d.o.o. Lovinac43.000 kB