Odluke i opći akti

Dokumenti
Odluka o izboru potpredsjednice Općinskog vijeća Općine Lovinac22.8 kB
Pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Lovinac314.0 kB
Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za urbanistički plan uređenja Rekreacijskog centra Sveti Rok25.9 kB
Zahtjev za podmirenje dijela troškova smještaja u đačkom domu27.0 kB
Odluka o dodjeli pomoći učenicima srednjih škola smještenim u đačkim domovima31.0 kB
Izmjene i dopune Plana prijma35.1 kB
Pravilnik1,407.4 kB
IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA LOKALNIH IZBORA171.4 kB
JAVNI POZIV-NERAZVRSTANE CESTE202.7 kB
REZULTATI-OPĆINSKO VIJEĆE85.4 kB
KONAČNI REZULTATI IZBORA 2017109.6 kB
REZULTATI IZBORA 2017577.6 kB
ŽIP kandidature881.4 kB
Rješenje o biračkim mjestima25.4 kB
Kandidacijske liste-OIP1,413.0 kB
ODLUKA O ODABIRU NAJPOVOLJNIJE PONUDE-FOTONAPONSKE PUNIONICE64.5 kB
ODLUKA O SUBVENCIJI DIJELA TROŠKOVA KUPNJE KNJIGA 26.0 kB
ODLUKA o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga14.0 kB
Odluka - novorođenčad- Ivan Petar Pešut24.5 kB
Odluka - novorođenčad- Josipa Miletić24.5 kB
ODLUKa o određivanju operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Lovinac17.5 kB
Odluka - novorođenčad- Kata Mej i Jeka Mej Jurjević25.0 kB
IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU IV. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LOVINAC 6,636.4 kB
Odluka o imenovanju komisije za davanje u zakup poslovnih prostora29.0 kB
Odluka o dodjeli financijske pomoći za novorođenče-Antonia Brajković24.5 kB
Odluka o visini zakupnine za davanje u zakup poslovnih prostora13.5 kB
Odluka o dodjeli financijske pomoći za novorođenče-Marko Pavelić22.0 kB
Odluka o evidenciju o redovnom pregledu ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata 25.0 kB
Odluka o zabrani uzimanja alkoholnih pića i drugih sredstava ovisnosti25.0 kB
Odluka o zaštiti nepušača25.0 kB
Odluka o dodjeli financijske pomoći za novorođenče-Nina Brajković22.0 kB
ZAKLJUČAK-SMJERNICE ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE LOVINA99.5 kB
ZAKLJUČAK -OPERATIVNI PROGRAM MJERA ZA POSTUPANJE U SLUČAJU POJAVE UGROŽENOSTI OD SNJEŽNIH NANOSA I DRUGIH EKSTREMNIH OKOLNOSTI KOJE MOGU DOVESTI DO PREKIDA PROMETA ILI ZNAČAJNIJEG POREMEĆAJA OPSKRBE81.0 kB
ZAKLJUČAK-ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE LOVINAC U 2014. GODINI51.0 kB
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE LOVINAC ZA 2014. GODINU35.0 kB
Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Lovinac71.0 kB
Odluka o visini naknada za neovlašteno korištenje vodnih usluga36.5 kB
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine 64.5 kB
Odluka o općinskim porezima Općine Lovinac72.0 kB
Odluka o obavljanju komunalnih djelatnosti u Općini Lovinac72.0 kB
Odluka o obveznom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada44.5 kB
O D L U K U O SUFINANCIRANJU TROŠKOVA STUDIRANJA STUDENATA S PODRUČJA OPĆINE LOVINAC43.0 kB
ODLUKU O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA UČENIKA S PODRUČJA OPĆINE LOVINAC KOJI OSNOVNU ŠKOLU POHAĐAJU U OPĆINI GRAČAC ZA RAZDOBLJEOD RUJNA 2014. DO LIPNJA 2015. GODINE29.0 kB
ODLUKU O SUFINANCIRANJU PRIJEVOZA REDOVITIH UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA S PODRUČJA OPĆINE LOVINAC U RAZDOBLJU OD RUJNA DO PROSINCA 2014. GODINE26.0 kB
O D L U K U O DODJELI POMOĆI UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA S PODRUČJA OPĆINE LOVINAC SMJEŠTENIH U ĐAČKOM DOMU ODNOSNO KOJI POHAĐAJU ŠKOLU VAN GRADA GOSPIĆA31.5 kB
Odluka o izvršavanju proračuna34.0 kB
Odluka o visini grobnih naknada35.0 kB
Odluka o komunalnom doprinosu88.0 kB
Odluka o grobljima51.0 kB
Odluka o izradi tehničke dokumentacije za Hostel „Sveti Rok“23.5 kB