Općinsko vijeće

Dokumenti
Odluka o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Mali medo25 kB
Odluka o socijalnoj skrbi34 kB
Zapisnik sa 16. sjednice30 kB
DNEVNI RED 17. SJEDNICA42 kB
Prijedlog Odluke o socijalnoj skrbi 34 kB
Zapisnik sa 16. sjednice28 kB
Zapisnik sa 15. sjednice38 kB
Odluka o komunalnom doprinosu90 kB
Odluka o komunalnoj naknadi37 kB
Odluka o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lovinac za 2019.29 kB
Odluka o izboru najpovoljnije ponude32 kB
Odluka o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu23 kB
Odluka o donošenju VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Lovinac26 kB
Odluka o iskaznici i službenoj odori komunalnog redara38 kB
Dnevni red 16. sjednica44 kB
Zapisnik sa 15. sjednice38 kB
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lovinac za 2019.32 kB
Prijedlog Odluke o izboru napovoljnije ponude 31 kB
Prijedlog Odluke o visini paušalnog poreza za djelatnosti iznajmljivanja i smještaja u turizmu24 kB
Prijedlog Odluke o donošenju VI. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Lovinac26 kB
Prijedlog Odluke o iskaznici i službenoj odori komunalnog redara40 kB
Proračun Općine Lovinac 2019 - 2021 1,092 kB
Odluka o izvršavanju proračuna Općine Lovinac za 2019. godinu30 kB
Program javnih potreba u kulturi za 2019.27 kB
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.31 kB
Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 2019.27 kB
Program javnih potreba u športu za 2019.26 kB
Program održavanja komunalne infrastrukture za područje općine Lovinac za 2019.29 kB
Socijalni program Općine Lovinac za 2019.30 kB
Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Lovinac5,785 kB
Zaključak o usvajanju Procjene rizika65 kB
Zapisnik - 14. sjednica29 kB
Zaključak i Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Lovinac80 kB
Zaključak i Analiza stanja CZ Općina Lovinac107 kB
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika 201850 kB
Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja- Lovinac30 kB
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Lovinac23 kB
Odluka o davanju suglasnosti u svrhu izdavanja rješenja o izvedenom stanju43 kB
Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lovinac za 2018.25 kB
Odluka o II. izmjenama Socijalnog programa Općine Lovinac za 201829 kB
Odluka o II. izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za područje općine Lovinac za 201830 kB
Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 201827 kB
Odluka o II. izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 201828 kB
Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 201828 kB
Odluka o II. izmjenama Programa javnih potreba u športu za 201826 kB
II. izmjene i dopune Proračuna Općine Lovinac za 2018-20201,266 kB
Prijedlog Procjene rizika od velikih nesreća za Općinu Lovinac6,251 kB
Prijedlog II. izmjena i dopuna Proračuna Općine Lovinac za 2018-20201,241 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u športu za 201829 kB
Prijedlog Odluke o II. izmjenama Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju za 201831 kB
UČITAJ DOKUMENTE